H.I. Mukhtar Faezi 8th Majlis | Muharram 1436 | November 1st 2014