H.I. Mukhtar Faezi 9th Majlis | Muharram 1436 | November 2nd 2014