H.I. Rizwan Rizvi 10th Majlis | Muharram 1436 | November 3rd 2014