H.I. Mukhtar Faezi 10th Majlis | Muharram 1436 | November 3rd 2014